Think Differently! Let's not waste and reduce waste

With the project called Think Differently! Let's not waste and reduce waste, the school education programme Recyklohraní aims to teach and educate pupils and students about sustainable consumption, waste prevention and the transition to a circular economy. The project combines activities for implementation in classrooms and outdoors in the contact with nature in a balanced way. It provides schools with all-year-round play, attractive challenges and topical excursions. For teachers, it provides methodological support, space for sharing knowledge and experience and a wide range of teaching materials, including digitally produced materials.

As its name suggests, the project aims to achieve pupils' and students' understanding of the principles of sustainable consumption, the importance of waste prevention and the urgency of the transition to a circular economy. "We live in a consumer society, as consumers we are constantly offered new products and services, often presented as indispensable. We want to contribute through the project to the young generation being able to see this manipulation and choose a more responsible path and lifestyle based on sensible consumption, not wasting and extending the life cycle of products," says Hana Ansorgová, Director of Recyklohraní, o.p.s.

Schools join a year-long game

The basis of the project is a year-long game in which kindergartens, primary and secondary schools can participate in this and the following two school years. As part of the game, schools set a year-long goal of where they want to go in terms of waste diversion and sustainable consumption and what new things they want to learn. The exception to this is this school year, when due to time constraints it was not possible for schools to set their yearly targets. However, in the forthcoming years, Recyklohraní  will provide them with rules and simple instructions on how to do this.

As part of the game, children complete a minimum of 4 thematic tasks each year, which Recyklohraní always prepares in 4 adaptations according to the age of the children. The assignments for the tasks are prepared in a balanced way to include classroom and outdoor learning in contact with nature.

Through locally embedded learning, Recyklohraní aims to encourage children to relate to where they live, to find connections and to promote local partnerships and cooperation, for example with local government.

There will also be thematic excursions

The project includes thematic excursions for school groups, which there will be 168 in total. Each year, the 4 most active schools in each region will receive a financial support to carry out a topical excursion. These include excursions to local composting plants, re-use centres, processing, recycling and re-grading lines, etc.

Educators themselves will benefit from the systematic methodological support from Recyklohraní. They can look forward to new methodologies, practices and tips for use in face-to-face teaching and online learning. Topical videos, video presentations and infographics will also be available. The online platform for sharing experience among educators across the Czech Republic will be strengthened on the Recyklohraní website platform. The project will include research surveys among pupils and students and evaluation among educators.

The project is supported by the State Environmental Fund

The project Think Differently! Let's not waste and reduce waste is co-financed by the State Environmental Fund of the Czech Republic on the basis of a decision of the Minister of the Environment. It runs from October 2021 to December 2024. The project is aimed to help establish education on sustainable consumption, waste prevention and circular economy in schools so that it can continue smoothly after 2024.

Recyklohraní reaches over 3 800 schools

More than 3,800 schools are currently registered in the Recykohraní or Clean Up the World programme. It provides  methodological support, teaching scenarios, videos, infographics and other teaching materials to kindergarten, primary and secondary school teachers, prepares awareness-raising tasks for pupils and students, organises educational events and collection campaigns. At the beginning of its existence in 2008, its main themes were the sorting and recycling of electricity and batteries. However, Recykloharní has expanded its scope gradually to include waste prevention, responsible consumption, circular economy and water conservation. And it is in these topics that it now wants to deepen its engagement, thanks to the support of the State Environmental Fundof the Czech Republic.

Myslíme jinak! Neplýtváme a omezujeme tvorbu odpadů

Projektem s názvem Myslíme jinak! Neplýtváme a omezujeme tvorbu odpadů se školní vzdělávací program Recyklohraní zaměřuje na výuku a osvětu žáků a studentů k udržitelné spotřebě, prevenci vzniku odpadů a přechodu na oběhové hospodářství. Projekt vyváženým způsobem kombinuje aktivity pro realizaci v učebnách a venku v kontaktu s přírodou. Školám přináší celoroční hru, atraktivní úkoly a tematické exkurze. Pedagogům pak metodickou podporu, prostor pro sdílení znalostí a zkušeností a široké spektrum výukových materiálů, včetně materiálů zpracovaných v digitální podobě.

Jak už název projektu napovídá, jeho cílem je dosáhnout u žáků a studentů pochopení principů udržitelné spotřeby, významu prevence vzniku odpadů a naléhavosti přechodu společnosti na oběhové hospodářství. „Žijeme v konzumní společnosti, jako spotřebitelům jsou nám stále nabízeny nové a nové výrobky a služby, často jsou nám prezentovány jako nepostradatelné. Chceme pomocí projektu přispět k tomu, že mladá generace bude schopna tuto manipulaci uvidět a zvolit si zodpovědnější cestu a životní styl založený na rozumné spotřebě, neplýtvání a prodlužování životního cyklu produktů,“ říká k tomu Hana Ansorgová, ředitelka Recyklohraní, o.p.s.

Školy se zapojují do celoroční hry

Základem projektu je celoroční hra, do které se mateřské, základní a střední školy mohou zapojit v letošním a následujících dvou školních letech. Součástí hry je, že si školy nastaví svůj celoroční cíl, kam se v oblasti přecházení vzniku odpadů a udržitelné spotřeby chtějí posunout a co nového se naučit. Výjimkou je letošní školní rok, kdy z časových důvodů nebylo možné, aby si školy své celoroční cíle určily. V následujících letech pro ně však Recyklohraní připraví pravidla a jednoduché instrukce, jak na to.

Součástí hry je, že děti plní každý rok minimálně 4 tematické úkoly, které Recyklohraní připravuje vždy ve 4 adaptacích podle věku dětí. Zadání k úkolům jsou připravována tak, aby vyváženým způsobem zahrnovala výuku v učebnách a venku v kontaktu s přírodou.

Prostřednictvím místně zakotveného učení, chce Recyklohraní podpořit vztah dětí k místu kde žijí, hledání souvislostí a podporovat lokální partnerství a spolupráci, například s místní samosprávou.

Budou i tematické exkurze

Součástí projektu jsou tematické exkurze pro školní kolektivy, kterých se dohromady uskuteční 168. Každý rok získají 4 nejaktivnější školy v každém kraji finanční podporu na realizaci tematické exkurze. Půjde například o exkurze do místních kompostáren, re-use center, zpracovatelských, recyklačních a dotřiďovacích linek atp.

Samotní pedagogové budou moci využít systematickou metodickou podporou ze strany Recyklohraní. Těšit se mohou na nové metodiky, postupy a tipy využitelné při prezenční výuce i online vzdělávání. K dispozici jim budou také tematická videa, videoprezentace a infografiky. Na platformě webových stránek Recyklohraní bude posílena online platforma pro sdílení zkušeností mezi pedagogy v rámci celé České republiky. V rámci projektu dojde k realizaci výzkumných šetření mezi žáky a studenty a evaluaci mezi pedagogy.

Projekt má podporu Státního fondu životního prostředí

Projekt Myslíme jinak! Neplýtváme a omezujeme tvorbu odpadů je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Probíhá od října 2021 do prosince 2024. Projekt by měl pomoci etablovat vzdělávání v tématech udržitelná spotřeba, předcházení vzniku odpadů a oběhové hospodářství na školách tak, aby v něm mohlo být plynule pokračováno i po roce 2024.

Recyklohraní oslovuje přes 3 800 škol

Aktuálně je v programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět registrováno přes 3 800 škol. Pedagogům mateřských, základních a středních škol poskytuje metodickou podporu, výukové scénáře, videa, infografiky a další výukové materiály, připravuje osvětové úkoly pro žáky a studenty, organizuje vzdělávací akce a sběrové kampaně. Na počátku své existence v roce 2008 byly jeho hlavními tématy třídění a recyklace elektra a baterií. Postupně však Recyklohraní svůj záběr rozšiřovalo o předcházení vzniku odpadů, odpovědnou spotřebu, cirkulární ekonomiku a šetrnou spotřebu vody. A právě v těchto tématech chce nyní i díky podpoře SFŽP prohlubovat své angažmá.

Spoluorganizátoři

   Partneři programu

COOKIES
Recyklohraní potřebuje Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby Vám mimojiné mohl ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko Přijmout vše.
Přijmout vše
Souhlas můžete odmítnout zde.