The Ecoeducator for Teacher Education Project

In order to support the systematic training of kindergarten, primary and secondary school teachers in the topics of sustainable consumption, waste prevention and circular economy, the school education programme Recyklohraní or Let's Clean Up the World is launching a project called Ekoučitel for Educator Training.

The key activities of the project are seminars, webinars and out-of-school conferences for educators who focus on environmental education and awareness in schools. "The speakers at the planned events will be mainly practical experts and academics. Our goal is to bring factual tips and recommendations that can be used directly in schools and in teaching," adds Hana Ansorgová, Director of Recyklohraní.

Regarding the topics of sustainable consumption, waste prevention and circular economy, Recyklohraní will create a new teaching guide. All materials will be prepared to be usable for both face-to-face and online learning. They will combine classroom learning with outdoor learning in nature. Great attention is also paid to place-based learning and boosting critical thinking. In addition to the methodological support, the project also offers  space for sharing experience among teachers.

Cooperation with the Faculty of Education of the University of South Bohemia

Recyklohraní has newly established cooperation with the Faculty of Education of the University of South Bohemia in České Budějovice in order to reach out to students, i.e. future teachers, with environmental topics. Within the framework of the cooperation, seminars will be held for students of the faculty. Recycling will also offer topics and professional support for bachelor theses. Students will also be able to participate in internships within the framework of the Recyklohraní.

The project is supported by the State Environmental Fund

The project Think Differently! Let's not waste and reduce waste is co-financed by the State Environmental Fund of the Czech Republic on the basis of a decision of the Minister of the Environment. It runs from October 2021 to December 2024. The project is aimed to help establish education on sustainable consumption, waste prevention and circular economy in schools so that it can continue smoothly after 2024.

Recyklohraní reaches over 3 800 schools

More than 3,800 schools are currently registered in the Recykohraní or Clean Up the World programme. It provides  methodological support, teaching scenarios, videos, infographics and other teaching materials to kindergarten, primary and secondary school teachers, prepares awareness-raising tasks for pupils and students, organises educational events and collection campaigns. At the beginning of its existence in 2008, its main themes were the sorting and recycling of electricity and batteries. However, Recykloharní has expanded its scope gradually to include waste prevention, responsible consumption, circular economy and water conservation. And it is in these topics that it now wants to deepen its engagement, thanks to the support of the State Environmental Fundof the Czech Republic.

Projekt Ekoučitel pro vzdělávání pedagogů

S cílem podpořit systematické vzdělávání pedagogů mateřských, základních a středních škol v tématech udržitelná spotřeba, předcházení vzniku odpadů a oběhové hospodářství zahajuje školní vzdělávací program Recyklohraní aneb Ukliďme si svět projekt s názvem Ekoučitel pro vzdělávání pedagogů.

Klíčovými aktivitami projektu jsou semináře, webináře a výjezdní konference pro pedagogy, kteří se ve školách zaměřují na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu. „Přednášejícími na plánovaných akcích budou zejména odborníci z praxe a z akademické sféry. Naším cílem je především přinášet konkrétní tipy a doporučení, které mohou využít přímo ve školách a ve výuce,“ dodává Hana Ansorgová, ředitelka Recyklohraní. 

K tématům udržitelná spotřeba, předcházení vzniku odpadů a oběhové hospodářství vytvoří Recyklohraní novou výukovou metodickou příručku. Veškeré materiály budou připraveny tak, aby byly využitelné, jak pro prezenční, tak pro online výuku. Budou kombinovat vzdělávání v učebnách s učením venku v přírodě. Velká pozornost je věnována i místně zakotvenému učení a posilování kritického myšlení. Vedle metodické podpory projekt zároveň nabízí prostor pro sdílení zkušeností mezi pedagogy. 

Spolupráce s Pedagogickou fakultou Jihočeské univerzity

Recyklohraní nově navázalo spolupráci s Pedagogickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, aby mohlo s environmentálními tématy oslovit už studenty, tedy budoucí učitele. V rámci spolupráce se uskuteční semináře pro studenty fakulty. Recyklohraní nabídne také témata a odbornou podporu pro bakalářské práce. Studenti se budou moci rovněž zapojit do praxí v rámci Recyklohraní.

Projekt má podporu Státního fondu životního prostředí

Projekt Ekoučitel pro vzdělávání pedagogů je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Probíhá od ledna 2022 do prosince 2024. Jeho součástí je také vytvoření a adaptace dlouhodobých evaluačních mechanismů, dále spolupráce s městy, obcemi i odbornou veřejností. Projekt pomůže etablovat vzdělávání v tématech udržitelná spotřeba, předcházení vzniku odpadů a oběhové hospodářství na školách.

Recyklohraní oslovuje přes 3 800 škol

Aktuálně je v programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět registrováno přes 3 800 škol. Pedagogům mateřských, základních a středních škol poskytuje metodickou podporu, výukové scénáře, videa, infografiky a další výukové materiály, připravuje osvětové úkoly pro žáky a studenty, organizuje vzdělávací akce a sběrové kampaně. Na počátku své existence v roce 2008 byly jeho hlavními tématy třídění a recyklace elektra a baterií. Postupně však Recyklohraní svůj záběr rozšiřovalo o předcházení vzniku odpadů, odpovědnou spotřebu, cirkulární ekonomiku a šetrnou spotřebu vody. A právě v těchto tématech chce nyní i díky podpoře SFŽP prohlubovat své angažmá.

 

 

Spoluorganizátoři

   Partneři programu

COOKIES
Recyklohraní potřebuje Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby Vám mimojiné mohl ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko Přijmout vše.
Přijmout vše
Souhlas můžete odmítnout zde.