ECOALPHABET for the climate

With the new project Ecoabeceda for the Climate, the Recycling or Clean Up the World programme is actively involved in climate change education. It targets teachers and pupils in kindergartens and primary schools and teachers and students in secondary schools. By the end of the school year 2022/2023, it will have produced a popular teaching guide for teachers called Ecoabeceda for the Climate and teaching scenarios for kindergartens, primary and secondary schools. A radio series will be broadcast, and Recycling for Schools will offer videos and educational tasks for children and young people on climate change. The Ecoabeceda for the Climate project was supported by a grant from the Norway Grants. 

The project is a natural continuation of Recyclohraní's long-standing cooperation with schools on environmental issues. "We consider clarity, playfulness, practicality and demonstration to be key, including the inclusion of elements of place-based learning and outdoor learning," says Hana Ansorgová, Director of Recyklohraní, o.p.s., adding: "We have tested that this is the right way to go. Children not only remember the information, they absorb it more easily, and thanks to their new knowledge they are able to change their behaviour, be more responsible in their consumption, not wasteful, aware and preferably reduce their carbon and water footprint."

Recyklohraní is here for educators, pupils and students

There are currently over 3,800 schools registered in the Recyklohraní or Clean Up the World programme. At the beginning of its existence in 2008, its main themes were sorting and recycling of electronics and batteries. However, Recyclohraní has gradually expanded its scope to include waste prevention, responsible consumption, circular economy and water conservation. It provides methodological support, teaching scenarios, videos, infographics and other teaching materials to kindergarten, primary and secondary school teachers, prepares educational tasks for pupils and students, organises educational events and collection campaigns. 

Three pillars: what is climate change, what is happening to the environment and what I can do

The organisers now want to use their experience to present the topic of climate change in a new way. They have defined three main areas. First - why we should care about climate change, second - how my own behaviour affects climate change, and third - how climate change affects the environment I live in, what we can do together to slow down these adverse changes and how to prepare for the inevitable changes. 

Experts from the academic and the non-profit sectors cooperate with Recyklohraní to develop, produce and oppose educational and awareness-raising materials. The project also has methodological support from active teachers from the field who are involved in the development and testing of the materials produced by the project. Recykloharní wants to be factual and, wherever possible, positive in climate change education. The organisers want to encourage children to see the opportunities that come with change. Everyone can be a change for a better world and everyone can start with themselves. 

Education adapted to the age of the children

"We will engage young children in kindergartens and pupils in the first grades of primary schools mainly through stories, games, creating or observing the immediate surroundings.  In contrast, we will guide older pupils and students through practical examples and experiments, encouraging them to think critically and see things in context. At the same time, we will encourage them to try to activate the environment in which they live, such as municipal and city councils, local businesses or NPOs. We also pay great attention to the quality and form of educational materials. Among other things, we are preparing a series of topical videos," adds Hana Ansorgová, Director of Recyklohraní.

Thanks for the support from the Norway Grants!

The Ecoabeceda for Climate project runs from September 2021 to June 2023 and is supported by the Norway Grants, which contribute to environmental protection in the Czech Republic and positively influence the quality of life of the population. The aim of the Norway Grants is also to contribute to reducing economic and social disparities in the European Economic Area and to strengthen the cooperation between Norway and the Czech Republic. At the same time, water companies from Veolia Group are partners of the Ecoabeceda for the Climate project. 

EKOABECEDA pro klima

Novým projektem Ekoabeceda pro klima se program Recyklohraní aneb Ukliďme si svět aktivně zapojuje do vzdělávání o změně klimatu. Cílí na pedagogy a žáky mateřských a základních škol a dále na pedagogy a studenty středních škol. Do konce školního roku 2022/2023 vytvoří populárně-naučnou metodickou příručku pro učitele Ekoabeceda pro klima a výukové scénáře pro MŠ, ZŠ a SŠ. Odvysílán bude rozhlasový seriál a Recyklohraní školám nabídne videa a osvětové úkoly pro děti a mládež ke změnám klimatu. Projekt Ekoabeceda pro klima byl podpořen grantem z Norských fondů.

Projekt přirozeně navazuje na dlouhodobou spolupráci Recyklohraní se školami na environmentálních tématech. „Za klíčové považujeme srozumitelnost, hravost, praktičnost a názornost, včetně zařazení prvků místně zakotveného učení a učení venku,“ říká k tomu Hana Ansorgová, ředitelka Recyklohraní, o.p.s., a dodává: „Máme vyzkoušeno, že je to správná cesta. Děti si tak informace nejen zapamatují, ale snadněji je přijmou, a díky novým poznatkům jsou schopny měnit svoje chování, být zodpovědnější ve spotřebě, neplýtvat, uvědomovat si a nejlépe i snižovat svou uhlíkovou a vodní stopu.“ 

Recyklohraní je tu pro pedagogy, žáky a studenty

Aktuálně je v programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět registrováno přes 3 800 škol. Na počátku své existence v roce 2008 byly jeho hlavními tématy třídění a recyklace elektra a baterií. Postupně však Recyklohraní svůj záběr rozšiřovalo o předcházení vzniku odpadů, odpovědnou spotřebu, cirkulární ekonomiku a šetrnou spotřebu vody. Pedagogům mateřských, základních a středních škol poskytuje metodickou podporu, výukové scénáře, videa, infografiky a další výukové materiály, připravuje osvětové úkoly pro žáky a studenty, organizuje vzdělávací akce a sběrové kampaně.

Tři pilíře: co je to klimatická změna, co se děje s prostředím a co mohu udělat já

Své zkušenosti chtějí organizátoři nyní zúročit nově také v prezentaci tématu klimatická změna. Vymezili si tři hlavní oblasti. Za prvé – proč by nás měla klimatická změna zajímat, za druhé – jak moje vlastní chování ovlivňuje změnu klimatu, a za třetí – jak změna klimatu ovlivňuje prostředí, ve kterém žiji, co společně můžeme udělat pro zpomalení těchto nepříznivých změn a zároveň jak se na nevyhnutelné změny připravit.

Na přípravě, tvorbě a oponentuře vzdělávacích a osvětových materiálů s Recyklohraním spolupracují odborníci z akademického a neziskového sektoru. Metodickou podporu má projekt také díky aktivním učitelkám a učitelům z praxe, kteří se zapojují do tvorby a testování materiálů, jež v rámci projektu vznikají. Recyklohraní chce být ve vzdělávání o klimatické změně věcné, a kde to jen trochu jde, i pozitivní. Organizátoři chtějí děti podpořit ve vnímání příležitostí, které se změnami přicházejí. Každý může být změnou k lepšímu světu a každý může začít sám u sebe.

Vzdělávání přizpůsobeno věku dětí

„Malé děti v mateřských školách a žáky na prvních stupních základních škol budeme zapojovat především formou příběhů, her, tvoření anebo pozorování nejbližšího okolí.  Naproti tomu starší žáky a studenty provedeme praktickými příklady a pokusy, povzbudíme je ke kritickému myšlení a vidění věcí v souvislostech. Zároveň je navedeme, aby se pokusili také aktivizovat prostředí, ve kterém žijí, například obecní a městská zastupitelstva, místní podnikatele či neziskovky. Velkou pozornost věnujeme také kvalitě a formě vzdělávacích materiálů. Mimo jiné připravujeme sérii tematických videí,“ dodává ředitelka Recyklohraní Hana Ansorgová.

Děkujeme za podporu z Norských fondů!

Projekt Ekoabeceda pro klima probíhá od září 2021 do června 2023 a je podpořen z Norských fondů, které přispívají k ochraně životního prostředí České republiky a pozitivně ovlivňují kvalitu života obyvatel. Cílem Norských fondů je zároveň přispívat ke snižování hospodářských a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru a posilovat spolupráci mezi Norskem a Českou republikou. Partnerem projektu Ekoabeceda pro klima jsou zároveň vodárenské společnosti ze skupiny Veolia.

Spoluorganizátoři

   Partneři programu

COOKIES
Recyklohraní potřebuje Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby Vám mimojiné mohl ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko Přijmout vše.
Přijmout vše
Souhlas můžete odmítnout zde.